Loading the player ...
片名: 柒-拾壹 見
比賽主題: 我心目中的7-Eleven

導 演 : 全體編 劇 : 全體
男 主 角 :/ 飾 / 女 主 角 :崔佩怡 飾 遲到朋友
剪 接 :全體
簡 介 :
時間:下午三時十五分 地點:學校附近的柒-拾壹
「又話到左!都唔見人嘅!」
「有冇搞錯呀!咁耐都未到!」
「咁遲架佢地!」
「唉,佢地又遲到!」
到底發生什麼事?
真相只有一個……
香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間 香港青年協會 關於M21 常見問題 聯絡我們 個人資料政策